Fluent PythonFluent Python

Luciano Ramalho

New 23.85

Python Machine LearningPython Machine Learning

Sebastian Raschka,...

New 32.99